Symbol:
KU.67

Wydział:
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z2017 r. poz. 1257)


Opłaty:
Wolne od opłat.

Termin odpowiedzi:
a) W ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku
b) Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane


Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - II piętro, pokój 38, tel. 24 721-03-44

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
a) Urząd ma obowiązek wystąpić do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku.
b) Zgoda zarządcy sieci kanalizacji deszczowej nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wnioskodawca albo inwestor powinien wystąpić do właściwego zarządcy drogi w trybie i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1264 ) po uprzednim uzgodnieniu projektu przyłącza kanalizacji z zarządcą drogi.
c) Zgoda zarządcy sieci kanalizacji deszczowej wyrażona w niniejszym piśmie nie jest równoznaczna ze zgodą zarządcy drogi na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym stosownie do przepisów art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440), o którą to zgodę wnioskodawca albo inwestor powinien wystąpić do właściwego zarządcy drogi w trybie i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1264 )
d) Zgoda zarządcy sieci kanalizacji deszczowej wyrażona w niniejszym piśmie nie jest równoznaczna ze spełnieniem wymogów zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332)


Dokumenty
  • Wniosek o wydanie warunków na włączenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej (wniosek do pobrania)

  • Podkład geodezyjny zawierający szczegółową lokalizację planowanej do podłączenia nieruchomości ze schematem trasy prowadzenia kanalizacji