Data posiedzenia:
2014-12-01

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej:
- Powołanie Komisji Skrutacyjnej
- Przyjęcie regulaminu głosowania
- Przeprowadzenie glosowania
- Ogłoszenie wyników
4. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia sesji od radnego seniora.
5. Wybór wiceprzewodniczącego/cych:
- Powołanie Komisji Skrutacyjnej
- Przyjęcie regulaminu głosowania
- Przeprowadzenie glosowania
- Ogłoszenie wyników
6. Ślubowanie Burmistrza Miasta Łęczyca.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Łęczycy


Uwagi: