Realizując obowiązek wynikający z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Łęczyca przedłożył Radzie Miejskiej w Łęczycy /sesja IX w dniu 20.04.2015 r./ niżej zamieszczone Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy za 2014 rok.