Data posiedzenia:
2017-06-30

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Sprawy różne.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/296/2017 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie miasta Łęczycy rodziny narodowości polskiej - repatriantów z byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łęczycy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 538/1 położonej w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej oddanej w najem na czas oznaczony.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXXVIII/263/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu samodzielnych lokali przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej usytuowanych w budynkach wielolokalowych położonych w Łęczycy.
12. Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łęczycy na podstawie uchwały nr XLIX/284/17 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 20 kwietnia 2017 roku w zakresie procedur dotyczących korzystania z samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Łęczycy oraz wyjaśnienia okoliczności zdarzenia drogowego z udziałem samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Łęczycy w dniu 6.04.2017 roku.
13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Miasto Łęczyca wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Łęczyca sporządzonego na dzień 31.12.2016 roku oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Łęczyca za rok 2016.
15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Łęczyca za rok 2016.
16. Zamkniecie sesji.


Uwagi: