Data posiedzenia:
2021-11-15

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. " Miasto Łęczyca stawia na rodzinę!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2021 r.
4. Zamknięcie sesji.


Uwagi: