Data posiedzenia:
2020-06-30

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Przyjęcie Koncepcji rozwoju gospodarki turystycznej dla Miasta Łęczyca na lata
2020-2025.
5. Podjęcie uchwały w sprawie petycji z dnia 02 kwietnia 2020 roku w zakresie postulatu zmiany przepisów prawa miejscowego dotyczącego wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca.
7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łęczyca, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na
2020 r.-projekt nr 1.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na
2020 r.-projekt nr 2.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIV/141/2019 z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2020-2026.
15. Zamknięcie sesji.Uwagi: