ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019r., poz. 1479) zawiadamia się o zamiarze  likwidacji z dniem 31 grudnia 2020r. Oddziału i Filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy:

1) Oddziału dla dzieci i młodzieży przy ul. Zachodniej 19 w Łęczycy;

2) Filii nr 4 przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 6C,

a także o zamiarze zmiany statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy
w części dotyczącej działania i lokalizacji Oddziału oraz Filii w/w Biblioteki.

 

UZASADNIENIE

Miasto Łęczyca jako jednostka samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997r.o bibliotekach (Dz.U. z 2019r., poz. 1479) jest organizatorem samorządowej instytucji kultury, tj. Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy i wchodzących w jej skład Oddziału dla dzieci i młodzieży i Filii nr 4.

W świetle art. 13 w/w ustawy, Organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki. Organizator zobowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Obowiązek ten dotyczy również oddziałów i filii bibliotecznych. Zamknięcie placówki wchodzącej w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej następuje po zasięgnięciu przez Organizatora opinii sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki. Przepis ten stosuje się odpowiednio do filii bibliotecznych. W tym przypadku jest to Wojewódzka Biblioteka w Łodzi.

Wiadomość o zamiarze likwidacji zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęczycy, w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy, w siedzibie Oddziału dla dzieci i młodzieży w Łęczycy, w siedzibie Filii nr 4 w Łęczycy oraz na stronie internetowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy.

Powodem zamiaru likwidacji zarówno Oddziału dla dzieci i młodzieży przy ul. Zachodniej 19w Łęczycy, jak i Filii nr 4 przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 6C są czynniki organizacyjne. Oddział zlokalizowany jest w bezpośredniej lokalizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Łęczycy, natomiast Filia znajduje się  w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęczycy. Z zasobów bibliotecznych Oddziału i Filii korzystają w zdecydowanym stopniu uczniowie szkół, w szczególności tych wymienionych wyżej, a te powielają zasoby bibliotek szkolnych zlokalizowanych nieopodal, właśnie w wymienionych placówkach oświatowych. Ponadto Oddział i Filia czynne są od poniedziałku do piątku, natomiast biblioteka główna, zlokalizowana przy ul. M. Konopnickiej 11A, również w soboty, dając możliwość korzystania ze wszystkich ofert w jednym miejscu i dogodnym czasie. Różnorodne zbiory i usługi oraz dni i godziny otwarcia umożliwiają korzystanie z Biblioteki szerokim kręgom odbiorców. Zlokalizowanie Oddziału i Filii w siedzibie głównej jest możliwe bez szkody dla czytelników również dlatego, że aktualnie istnieje możliwość dokonywania wypożyczeń drogą elektroniczną, a także poprzez dostarczenie woluminów czytelnikom osobiście po uprzednim zamówieniu.

Księgozbiory Oddziału oraz Filii pozostaną w zasobach Biblioteki, aby w dalszym ciągu zaspokajać potrzeby obecnych czytelników. W przypadku konieczności magazynowania zasobów, w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 pozostanie udostępnione pomieszczenie do tego celu, zasoby będące w dyspozycji Oddziału dla dzieci i młodzieży zostaną przeniesione do biblioteki głównej.

W odniesieniu do pracowników, wykonujących swoje obowiązki w Oddziale i Filii, istnieje możliwość wynajęcia dodatkowego pomieszczenia w budynku, w którym mieści się siedziba Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. To da możliwość dalszego prawidłowego realizowania zadań wyznaczonych poszczególnym pracownikom.

Zasadnym jest zatem zamiar likwidacji ww. Oddziału i Filii.

 

Burmistrz Miasta Łęczyca

Paweł Kulesza