Data posiedzenia:
2020-01-23

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Przedstawienie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Gospodarki i Mienia, Komisji Sportu i Rekreacji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Planowania i Budżetu na rok 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łęczycy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęczycy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęczycy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Miasta Łęczyca na cele związane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
10. Informacja na temat planowanych działań promocyjnych Miasta - kalendarz imprez na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/125/2019 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020.
13. Informacja na temat nagród i stypendiów sportowych przyznanych przez Burmistrza Miasta za osiągnięte wyniki w 2019 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Miasta Łęczyca na 2020 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIV/141/2019 z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2020-2026.
16. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
17. Zamknięcie sesji.


Uwagi: