BURMISTRZ MIASTA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

    w Urzędzie Miejskim w Łęczycy

                                                                                  

1.      Stanowisko pracy: Podinspektor w Wydziale Oświaty i Pomocy Społecznej  1 etat- umowa na czas określony.

 

2.      Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie średnie,
 • co najmniej pięcioletni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego, w tym trzyletni staż na stanowisku do spraw oświaty,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy kodeks postepowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz w zakresie wykonywanych zadań: ustawy o systemie oświaty, ustawy prawo oświatowe, przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy o karcie dużej rodziny, ustawy o systemie informacji oświatowej,
 • operatywność i umiejętność sprawnego wykonywania zadań,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  ścigane z oskarżenia publicznego i  umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska, na które ogłaszany jest nabór,
 • komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • dobra obsługa komputera (MS Office).

 

3.      Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • znajomość innych przepisów obowiązujących na stanowisku pracy objętym naborem,
 • operatywność i umiejętność sprawnego wykonywania zadań,
 • wysoka kultura osobista.

 

4.      Zadania wykonywane na stanowisku, szczegółowe obowiązki pracownika:

 

1)       współuczestniczenie w ustalaniu organizacji pracy przedszkoli i szkół podstawowych;

2)       prowadzenie spraw związanych z wpisaniem do rejestru Miasta jednostek organizacyjnych: szkół i przedszkoli;

3)       prowadzenie ewidencji szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego;

4)       prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na utworzenie szkół i przedszkoli publicznych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego;

5)       prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem sprawozdań, ocen i analiz oraz bieżących informacji i raportów o stanie oświaty dla potrzeb Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji oraz ZNP;

6)       prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem zbiorczego gminnego sprawozdania w zakresie osiągania średnich wynagrodzeń przez nauczycieli, określenia wysokości dla poszczególnych stopni awansu nauczycieli dodatku uzupełniającego oraz przesyłanie wymaganych sprawozdań i informacji w przedmiotowym zakresie stosownym instytucjom;

7)       dokonywanie wpisów do ewidencji szkół, przedszkoli i innych placówek niepublicznych;

8)       prowadzenie ewidencji protokołów z przeglądu stanu bezpieczeństwa i higieny w placówkach oświatowych;

9)       przygotowywanie dokumentów w sprawie nadania imion placówkom i ustanawianiem sztandarów;

10)   prowadzenie spraw z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Miasta, zarówno  w czasie ferii zimowych, jak i w wakacje;

11)   prowadzenie spraw związanych z nadzorem merytorycznym nad tworzeniem i realizacją planów finansowych nadzorowanych merytorycznie przez Wydział jednostek oświatowych podległych Miastu;

12)   prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem działań i przygotowywaniem regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz regulaminów udzielanych nagród;

13)   prowadzenie spraw związanych z realizacją programów rządowych i innych programów oświatowych;

14)   prowadzenie ewidencji umów najmu pomieszczeń oświatowych oraz współdziałanie z placówkami oświatowymi w zakresie sprawdzenia zgodności zawieranych umów z obowiązującymi przepisami oraz przyjmowanie informacji od dyrektorów placówek oświatowych w tym zakresie;

15)   prowadzenie spraw związanych z występowaniem z wnioskiem o przyznanie środków z rezerwy oświatowej;

16)   prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;

17)   prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania do doskonalenia zawodowego nauczycieli i inicjowanie wspólnie z dyrektorami placówek oświatowych kierunków doskonalenia zawodowego;

18)   administrowanie programami dotyczącymi informacji szkolnych i sprawozdawczości Systemu Informacji Oświatowej;

19)   prowadzenie zbioru danych zgodnie z obowiązkami nałożonymi na samorząd ustawą o informacji oświatowej oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych prawem;

20)   sprawowanie nadzoru nad stypendiami dla uczniów za osiągnięcia w nauce;

21)   zapewnienie nadzoru nad przebiegiem  administrowania boiskiem „Orlik” usytuowanym przy Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 4, w tym zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta na jego utrzymanie i użytkowanie zgodnie z wymogami programowymi;

 

W zakresie spraw społecznych:

 

22)   wykonywanie zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym między innymi:

a)        sporządzanie porozumień z instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

b)       prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem Zespołu Interdyscyplinarnego;

c)        wykonywanie zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łęczyca w zakresie związanym m.in. z pomocą społeczną, ochroną i promocją zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

d)       realizacja zadań własnych gminy wynikających z przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obejmujących w szczególności :

e)        opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanów zdrowia mieszkańców miasta;

f)        inicjowanie i podejmowanie innych działań wynikających z realizowanych potrzeb zdrowotnych zmierzających do zaznajomienia się mieszkańców Miasta z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami;

23)   realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

 

 

5.      Warunki zatrudnienia:

 • Wymiar czasu pracy- 1 stanowisko pracy-1 etat,
 • Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14.
 • Warunki pracy na stanowisku: praca wykonywana w biurze.

 

6.      Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV), z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych  miejsc pracy,
 • kwestionariusz osobowy,
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  ścigane z oskarżenia publicznego i  umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania  pracy na wskazanym stanowisku.

 

7.      W miesiącu  maju 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach w Kancelarii Urzędu Miejskiego w  Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, w terminie do dnia 26.06.2019r. do godziny 14.00, z dopiskiem „Nabór na  stanowisko Podinspektora w  Wydziale Oświaty i Pomocy Społecznej” lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Łęczycy (decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Oferty niekompletne oraz wpływające poza otwartym postępowaniem kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane oraz nie będą na nie udzielane odpowiedzi.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. M. Konopnickiej 14,  99-100 Łęczyca. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat wyłoniony z naboru będzie zobowiązany do przedłożenia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” uzyskanego na własny koszt z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodnie z art. 7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji naboru kandydata na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Wydziale Oświaty  i Pomocy Społecznej  w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, przetwarzanych przez Urząd Miejski w Łęczycy.

Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, jako Administrator danych, informuje Panią/Pana, iż:

1.podanie Pana/Pani danych jest całkowicie dobrowolne / wynika z wyrażonej zgody,

2.posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

3.dane mogą być udostępniane instytucjom określonym przez przepisy prawa lub naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), w trybie art. 28 ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

4.podane dane będą przetwarzane na podstawie  np. art. 6 ust. 1 pkt. a), b), c), d), e), f) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO,

5.dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego oraz innych aktów prawa regulujących działalność Administratora,

6.ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani//Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

…………………………………………………

data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

 

                Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych(Dz. U. z 2018r., poz. 1260, poz. 1669) oraz  Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim  w  Łęczycy  zatwierdzonym Zarządzeniem Nr  283/2009 Burmistrza  Miasta Łęczyca z dnia 27.03.2009r.

 

 

Sporządziła: Magdalena Smal- Jatczak