Data posiedzenia:
2019-03-28

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć specjalistów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla, których organem prowadzącym jest Miasto Łęczyca z autopoprawką.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łęczyca oraz emerytów i rencistów tych szkół i przedszkoli.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Miasto Łęczyca.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego Gminy Miasto Łęczyca "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy pasażowi.
10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenie składu liczbowego i osobowego oraz ustalenia przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy.
11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenie składu liczbowego i osobowego oraz ustalenia przedmiotu działania Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy.
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenie składu liczbowego i osobowego oraz ustalenia przedmiotu działania Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy.
13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenie składu liczbowego i osobowego oraz ustalenia przedmiotu działania Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy.
14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenie składu liczbowego i osobowego oraz ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy.
15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Łęczycy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na rok 2019.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/33/2019 z dnia 08.01.2019 w sprawie uchwalenia WPF Miasta Łęczyca na lata 2019-2027.
18. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
19. Zamknięcie sesji.


Uwagi: