Symbol:
KU.06

Wydział:
Wydział Budżetu i Księgowości

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 11 kwietnia - O kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1655 z późn. zm.).


Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości:
- 21 zł od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości - od każdego egzemplarza, zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy , zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywających
- 17 zł za pozostałe zaświadczenia.
Zwolnienia z opłaty skarbowej reguluje art. 7 ww. ustawy, natomiast art. 2 oraz 3 określają, co nie podlega opłacie.
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać w Kasie UM lub na rachunek bankowy 90 9029 0000 2001 0104 4933 0003


Termin odpowiedzi:
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - I piętro, pokój 26, tel. 24 721-03-08

Tryb odwoławczy:
Wnioskodawcy przysługuje na podstawie art. 306c Ordynacji podatkowej zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca.


Uwagi:
Brak.

Dokumenty
  • Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia (formularz do pobrania)

  • Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, który pozostawia się w aktach sprawy Dowód zapłaty opłaty skarbowej może zostać zwrócony na żądanie podmiotu po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji.