Burmistrz Miasta Łęczyca zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia    21 sierpnia 1997 r ( Dz.U. z 2019 r., poz.122) do udziału w zaopiniowaniu  projektu „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na 2019 rok”.

Opiniować mogą organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Miasta Łęczyca oraz inne podmioty,  o których mowa w art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.( Dz.U. z 2019, poz.122).

Termin na wyrażenie opinii :

21 dni od dnia zamieszczenia informacji o zaopiniowaniu programu na stronie.     Brak wyrażenia opinii przez zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa  art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r (Dz.U. z 2019 r., poz.122) w wyżej wymienionym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Z projektem programu można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęczycy http://bip.leczyca.info.pl/

Forma w jakiej należy wyrazić opinie:

Pisemna, wg. załączonego formularza przesłana na adres Urząd Miejski w Łęczycy  kancelaria@leczyca.info.pl