BURMISTRZ MIASTA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

    w Urzędzie Miejskim w Łęczycy

                                                                                  

1.      Stanowisko pracy: Referent w Wydziale Budżetu i Księgowości- 1 etat.

 

2.      Niezbędne wymagania od kandydatów:

 

a)       wykształcenie wyższe, preferowane kierunki finanse, ekonomia, administracja,

b)       posiadanie obywatelstwa polskiego,

c)       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d)       co najmniej roczny staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego, na stanowisku do spraw księgowości podatkowej,

e)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  ścigane z oskarżenia publicznego i  umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

f)        nieposzlakowana opinia.

 

3.      Dodatkowe wymagania od kandydatów:

a)       znajomość przepisów z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym; ustawy o pracownikach samorządowych,  ustawy-kodeks postepowania administracyjnego,  ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych;

 

oraz w zakresie wykonywanych zadań: ustawy o finansach publicznych  oraz rozporządzeń wykonawczych, ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeń wykonawczych, ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, ordynacja podatkowa, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,

 

b)       komunikatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

c)       preferowane posiadanie doświadczenia zawodowego (umowa o pracę, staż) w jednostkach sektora administracji publicznej,

d)       bardzo dobre zdolności organizacyjne i interpersonalne,  

e)       wysoka kultura osobista,

f)        znajomość obsługi komputera (MS Office, itp.) oraz urządzeń biurowych.

 

4.      Zadania wykonywane na stanowisku:

 

1. Szczegółowe obowiązki pracownika:

1)Prowadzenie komputerowej  ewidencji księgowo-analitycznej:

- podatku od nieruchomości osoby prawne i fizyczne,

- łącznego zobowiązania pieniężnego,

- podatku rolnego do osób prawnych i fizycznych,

2)Księgowanie na kartach imiennych podatników naliczonego wymiaru podatku oraz decyzji zmieniających oraz ustalających wymiar podatków, 

3)Bieżące księgowanie na kartotekach imiennych podatników wpłat oraz zwrotów podatków,

4)Terminowe prowadzenie egzekucji prowadzonych podatków poprzez wystawienie upomnień a następnie tytułów wykonawczych,

5)Prowadzenie ewidencji wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych,

6)Zabezpieczanie nieściągalnych należności na hipotece,

7)Terminowe wystawianie postanowień o zarachowaniu wpłat na poczet odsetek oraz zaległości,

8)Comiesięczne uzgadnianie wpływów z podatków i opłat z obrotami księgowości budżetowej,

9)Sporządzanie zestawień danych do sprawozdań budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w części dotyczącej wykonywanego zakresu czynności 

10)Roczne zamykanie kart kontowych podatników oraz uzgadnianie sald zaległości i nadpłat z dziennikami obrotów,

11)Wypisywanie wpłat w kwitariuszu K-103 z tytułu prowadzonych podatków i opłat,

12)Prowadzenie ewidencji wpłat opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

13)Systematyczne rozliczanie zaległości podatkowych,

14)Rozliczanie dodatków mieszkaniowych,

15)Wystawienie decyzji o nadpłatach,

16)Wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,

17)Udział w kontrolach podatkowych,

18)Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym stypendiów socjalnych oraz pomocy materialnej dla uczniów.

 

5.      Warunki zatrudnienia:

 

  • Wymiar czasu pracy- 1 stanowisko pracy-1 etat,
  • Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14,
  • Warunki pracy na stanowisku: praca biurowa.

 

6.      Wymagane dokumenty:

 

a)       życiorys (CV), z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

b)       list motywacyjny,

c)       kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d)       kopie świadectw pracy z dotychczasowych  miejsc pracy,

e)       kwestionariusz osobowy,

f)        inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia,

g)       oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  ścigane z oskarżenia publicznego
i  umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

h)       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

i)        oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania na pracy na wskazanym stanowisku.

 

7.      W miesiącu grudniu 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach w Kancelarii Urzędu Miejskiego w  Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, w terminie do dnia 30.01.2019r. do godziny 14.00, z dopiskiem „Nabór na  stanowisko Referenta w Wydziale Budżetu i Księgowości” lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Łęczycy (decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Oferty niekompletne oraz wpływające poza otwartym postępowaniem kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane oraz nie będą na nie udzielane odpowiedzi.

                Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. M. Konopnickiej 14,  99-100 Łęczyca. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat wyłoniony z naboru będzie zobowiązany do przedłożenia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” uzyskanego na własny koszt  z Krajowego Rejestru Karnego.

 

           

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodnie z art. 7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji naboru kandydata na wolne stanowisko pracy: Referent w Wydziale Budżetu
 i Księgowości w Łęczycy,
przetwarzanych przez Urząd Miejski w Łęczycy.

 

Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, jako Administrator danych, informuje Panią/Pana, iż:

1.podanie Pana/Pani danych jest całkowicie dobrowolne / wynika z wyrażonej zgody,

2.posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

3.dane mogą być udostępniane instytucjom określonym przez przepisy prawa lub naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), w trybie art. 28 ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

4.podane dane będą przetwarzane na podstawie  np. art. 6 ust. 1 pkt. a), b), c), d), e), f) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO,

5.dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego oraz innych aktów prawa regulujących działalność Administratora,

6.ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani//Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

                Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1260, poz. 1669) oraz  Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim  w  Łęczycy  zatwierdzonym Zarządzeniem Nr  283/2009 Burmistrza  Miasta Łęczyca z dnia 27.03.2009r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Magdalena Smal- Jatczak

 

Wydział Kadr i Organizacji Urzędu