Symbol:
KU.13

Wydział:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.Dz. U. z 2022r., poz.503 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. - w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (Dz.U. z 2021 r. poz. 2462)


Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 598,00 zł,
Opłata za pelnomocnictwo 17,00 zł
Opłatę należy wnosić przy składaniu wniosku. (opłata uiszczana w kasie Urzędu, bądź na konto Urzędu Miejskiego w Łęczycy nr konta 90 9029 0000 2001 0104 4933 0003
Zwolnione z opłaty skarbowej jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, którego wniosek dotyczy.


Termin odpowiedzi:
terminy załatwienia spraw:
- 21 dni - dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 mkw, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego
- 90 dni- dla pozostałych inwestycji.


Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - II piętro, pokój 43, tel. 24 721-03-29

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca.

Uwagi:
Urząd ma obowiązek wystąpić do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku.
Projekt decyzji o warunkach zabudowy sporządza osoba wpisana na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów
Projekt decyzji uzgadnia się z właściwymi organami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Po uzgodnieniu projektu decyzji, wydaje się decyzję o warunkach zabudowy.


Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosek o ustalenie warunków zabudowy składa się na formularzu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego.

Od 3 stycznia 2022 r. obowiązuje ogólnopolski wzór formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.
29 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - ( Dz.U. z 2021 r. poz. 2462)Dokumenty
  • Wniosek wraz w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy wraz z określonymi we wniosku załącznikami (Formularz do pobrania)

  • Określenie granic terenu objętego wnioskiem przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w przypadku inwestycji liniowych również w skali 1:2000.