Symbol:
KU.17

Wydział:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz.503 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)


Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości:
1. za wypis: a) do 5 stron – 30,00 zł
b) powyżej 5 stron – 50,00 zł
2. za wyrys: a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00 zł,
b) nie więcej niż 200,00 zł
Opłatę należy wnosić przy składaniu wniosku (opłata uiszczana w kasie Urzędu, bądź na konto Urzędu Miejskiego w Łęczycy nr konta : 90 9029 0000 2001 0104 4933 0003


Termin odpowiedzi:
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - II piętro, pokój 43, tel. 24 721-03-29

Tryb odwoławczy:
Brak.

Uwagi:
Urząd ma obowiązek wystąpić do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku.
Urząd może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające przed wydaniem wypisu i wyrysu.


Dokumenty
  • Wniosek w sprawie wydania wypisu ze studium lub z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczycy (Formularz do pobrania)