Data posiedzenia:
2015-01-28

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z realizacji uchwał.
4. Informacja o bieżącej działalności Burmistrza Miasta.
5. Informacja ze sprawozdania opisowego realizacji Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w latach 2014-2018 za okres 01.01.2014-31.12.2014 r.
6. Informacja ze sprawozdania opisowego z działalności zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Miasto Łęczyca za okres 01.01.2014-31.12.2014 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasto Łęczyca".
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika procesowego do reprezentowania Rady Miejskiej w Łęczycy w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjny w Łodzi oraz naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi na Uchwałę Nr XLIII/293/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 31 lipca 2014 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej w celu opracowania zmian w Statucie Miasta Łęczyca.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Sprawy różne.Uwagi: