Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) Urząd Miejski w Łęczycy informuje:

 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych

jest Gmina Miasto Łęczyca reprezentowana przez Burmistrza Miasta Łęczyca z siedzibą w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iodo@leczyca.info.pl lub epuap.gov.pl skrytka /d39r7rq9o6/SkrytkaESP; lub pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Łęczycy wskazany powyżej.

 

2.    Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:

a.    w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. b, art.9. ust.2 lit.  c, e, f, h, art.10 RODO);

b.    w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e, art.9. ust.2 lit. g, h, j RODO);

c.     w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO).

 

3.    Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w 3.b. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

4.    Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres:

a.    dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy.

b.    dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte.       

c.     dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego.

 

5.    Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane:

instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym lub informatycznym.

 

6.    Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a.    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b.    sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c.     usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

d.    przenoszenia danych;

e.    wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

7.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.