W sprawie:
uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na rok 2018

Data uchwały:
2018-03-08

Numer uchwały:
LXII/396/2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego