W sprawie:
uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na 2017 rok

Data uchwały:
2017-04-06

Numer uchwały:
XLVIII/278/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy