WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  O PRZETARGU
BURMISTRZ MIASTA ŁĘCZYCA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. Poznańskiej 25, oznaczonej numerem ewidencyjnym - działka nr 767/5 o powierzchni 0,0860 ha
(KW nr LD1Y/00034185/0) wraz z udziałem 1/2 części w działce nr 767/6 (KW nr LD1Y/00034185/0). Przetarg odbędzie się 7 grudnia 2021 roku o godz. 9.00 
w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 w sali konferencyjnej (parter).

Nieruchomość zabudowana jest II-kondygnacyjnym budynkiem mieszkalno-usługowym oraz budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny częściowo zniszczony w wyniku pożaru. Obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Dla przedmiotowej nieruchomości  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

cena wywoławcza wraz z udziałem w gruncie: 495.000,00 zł

                                                                  wadium : 25.000,00 zł

Wadium winno być wpłacone w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub na konto Urzędu Miejskiego -  Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy  nr: 68 9029 0000 2001 0104 4933 0011 w terminie do dnia 29 listopada 2021 roku /włącznie/.Na dowodzie wpłaty wadium winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęczycy pod adresem: www.leczyca.info.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.leczyca.info.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 (pokój nr 42, II piętro) - tel. (24)721-03-30.