Symbol:
KU.36

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( tj.: Dz.U. z 2019r.,poz.1397 z późn.zm.),
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz.U. z 2020r.,poz.256 z późn.zm.),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tj.: Dz.U. z 2019r.,poz.1000 z późn.zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz.U. z 2017r.,poz.2411),
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stsowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz.U. poz.930)Opłaty:
. 10zł - za wydanie decyzji
. 17 zł - za udzielenie pełnomocnictwa
Płatne w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub wpłacona na konto tut. Urzędu, nr konta: NR KONTA BANKOWEGO: 90 9029 0000 2001 0104 4933 0003


Termin odpowiedzi:
Do 1 miesiąca , a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy z możliwością przedłużenia terminu.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, pl. Tadeusz Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca - RATUSZ, tel. 24 721-03-12

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
Decyzję o wymeldowaniu osoby , która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się , organ gminy wydaje na wniosek dysponenta lokalu: właściciela, najemcy lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu/budynku.
We wniosku należy podać między innymi:
. kiedy, w jakich okolicznościach i z jakiego powodu nastąpiło opuszczenie miejsca pobytu przez osobę , której dotyczy wniosek o wymeldowanie,
. czy osoba ta zabrała wszystkie rzeczy osobiste,
. czy posiada klucze i dostęp do lokalu/budynku,
. czy opuszczenie ma charakter trwały i z czego wynika,
. czy osoba ponosi koszty utrzymania lokalu,
. czy podejmowała środki prawne w celu umożliwienia jej powrotu do lokalu,
. adres nowego miejsca pobytu,
. inne informacje mogące mieć znaczenie dla sprawy.
Wniosek wraz z załącznikami składa się w kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęczycy, ul. Konopnickiej 14


Dokumenty
  • Wniosek o wymeldowanie decyzja administracyjn (wymagany)

  • Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego/budynku ( akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu) - kserokopia uwierzytelniona przez Notariusza, (wymagany)

  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. (wymagany)