Burmistrz Miasta Łęczyca Paweł Kulesza – Gminny Komisarz Spisowy w Łęczycy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

Termin składania ofert od dnia 1 lutego 2021 do dnia 9 lutego 2021 roku

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na skrzyknę e-mailową urzędu: kancelaria@leczyca.info.pl , platformy ePUAP albo operatora pocztowego. W przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską o dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego.

Informacje ogólne, zakres zadań rachmistrza, formularz oraz dane i dokumenty, jakie muszą być zawarte w ofercie kandydata na rachmistrza dostępne są w załącznikach.