Data posiedzenia:
2018-03-19

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2018 rok - Projekt 1.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2018-2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Łęczyca oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miasto Łęczyca na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
9. Omówienie zarządzenia Burmistrza Miasta Łęczyca nr 120.45.2018 z dnia 12 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz omówienie zarządzenia Burmistrza Miasta Łęczyca nr 120.48.2018 z dnia 15 marca 2018r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Sprawy różne.
12. Zamkniecie sesji.Uwagi: