Projekt Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na 2018 rok

 Burmistrz Miasta Łęczyca zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia  21 sierpnia 1997 r ( Dz.U. z 2017 r,poz.1840) do udziału w zaopiniowaniu  projektu „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na 2018 rok”.

Opiniować mogą organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Łęczyca oraz inne podmioty,  o których mowa w art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r.  ( Dz.U. z 2017, poz.1840).

Termin na wyrażenie opinii :

21 dni od dnia zamieszczenia informacji o zaopiniowaniu programu na stronie.  Brak wyrażenia opinii przez zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa  art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2017, poz.1840) w wyżej wymienionym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Z projektem programu można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęczycy http://bip.leczyca.info.pl/

Forma w jakiej należy wyrazić opinie:

Pisemna , wg. załączonego formularza przesłana na adres Urząd Miejski w Łęczycy  kancelaria@leczyca.info.pl