Data posiedzenia:
2017-12-28

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Zapoznanie z uchwałami Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii do projektu WPF Miasta Łęczyca, w spawie opinii do projektu budżetu Miasta Łęczyca na 2018 rok oraz w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Łęczyca w 2018 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Łęczyca na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2018-2025.
8. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2017 rok - Projekt nr 1.
9. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2017 rok - Projekt nr 2.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy przy ul. Zachodniej 29.
11. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony, której przedmiotem jest ta sama część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 324, położonej w Łęczycy przy ul. Górniczej.
12. Przyjęcie Planu pracy Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy na 2018 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych na czas nieoznaczony.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 6.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Sprawy różne.
17. Zamkniecie sesji.


Uwagi: