Data posiedzenia:
2016-09-13

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/191/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Łęczyca niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy.
6. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2016r.
7. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.
8. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.
9. Przedstawienie sprawozdania opisowego z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w latach 2014-2018 za okres: 01.01.2016 r.- 30.06.2016r.
10. Przedstawienie sprawozdania opisowego z działalności zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Miasto Łęczyca za okres :01.01.2016r.- 30.06.2016r.
11. Informacja Burmistrza Miasta Łęczyca Krzysztofa Lipińskiego na temat efektów członkostwa Gminy Miasto Łęczyca w Lokalnej Grupie Działania Ziemia Łęczycka.
12. Informacja Burmistrza Miasta Łęczyca Krzysztofa Lipińskiego na temat stopnia realizacji inwestycji pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczyca- ulica Poznańska".
13. Informacja Burmistrza Miasta Łęczyca Krzysztofa Lipińskiego na temat realizacji uchwały Nr XVII/94/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 29 października 2015 roku w sprawie ustalenia kierunków działania w odniesieniu do nieruchomości położonej w Łęczycy, stanowiącej działkę o numerach 1844/1.
14. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Łęczycy Pana Krzysztofa Lipińskiego.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Sprawy różne.
17. Zamkniecie sesji.


Uwagi: