Data posiedzenia:
2016-11-21

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 - projekt I.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 - projekt II.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 - projekt III.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 - projekt IV.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 - projekt V.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 - projekt VI.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 - projekt VII.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej
w Łęczycy Nr XXIX/144/16 z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany Regulaminu Stadionu Miejskiego
w Łęczycy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze Gminy Miasta Łęczyca.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.
17. Informacja na temat przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną kontroli
w zakresie wykorzystania dodatkowych środków finansowych przyznanych
w IV kwartale 2015 roku w Przedszkolu Nr 4 w Łęczycy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Łęczycy przeprowadzenia kontroli wykonania uchwał Rady Miejskiej
w Łęczycy przez Burmistrza Miasta Łęczyca.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania pełnomocnika Burmistrza Miasta Łęczycy kierowanego do Rady Miejskiej w Łęczycy
o usunięcie naruszenia prawa dokonanego uchwałą Rady Miejskiej w Łęczycy
Nr XXXV/201/16 z dnia 13 września 2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Łęczycy Pana Krzysztofa Lipińskiego.
20. Zapytania i wolne wnioski.
21. Sprawy różne.
22. Zamkniecie sesji.Uwagi: