BURMISTRZ MIASTA ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łęczycy

                                                                                  

1.      Stanowisko pracy: Podinspektor w Wydziale Budżetu i Księgowości- 1 etat.

2.      Niezbędne wymagania od kandydatów:

a) wykształcenie wyższe,

b) co najmniej 3 letni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego na stanowisku ds. wymiaru podatków i opłat, 

c) posiadanie obywatelstwa polskiego,

d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e) znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy kodeks postepowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz w zakresie wykonywanych zadań: ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych, ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeń wykonawczych, ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, ordynacja podatkowa, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

f)   operatywność i umiejętność sprawnego wykonywania zadań,

g)  umiejętność interpretacji przepisów prawa,

h) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  ścigane z oskarżenia publicznego i  umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

i)  nieposzlakowana opinia,

j)   stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska, na które ogłaszany jest nabór,

k)  komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,

l)   dobra obsługa komputera (MS Office).

3.      Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 a)   mile widziane doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw związanych z wymiarem podatków i opłat,

b)   znajomość innych przepisów obowiązujących na stanowisku pracy objętym naborem,

c)  operatywność i umiejętność sprawnego wykonywania zadań,

d)   wysoka kultura osobista.

4.      Zadania wykonywane na stanowisku, szczegółowe obowiązki pracownika:

a) prowadzenie ewidencji księgowo-analitycznej:

                - podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych,

                - opłat za zezwolenie na przewóz osób,

                - opłat za wieczyste użytkowanie gruntu,

                - opłat za dzierżawę terenów pod ogrodami działkowymi,

                - opłaty administracyjnej,

                - pozostałych opłat.

b)  wystawianie pokwitowań do kasy na ww. podatki i opłaty,

c) prowadzenie wymiaru podatku od środków transportowych, sprawdzanie wykazów i deklaracji podatkowych oraz terminowości ich składania,

d)  prowadzenie na bieżąco zmian w ewidencji księgowej podatku od środków transportowych  na podstawie danych otrzymanych ze starostwa,

e)  comiesięczne uzgadnianie wszystkich dzienników obrotów i uzgadnianie ich  z księgowością budżetową,

f)   sporządzanie decyzji w sprawie udzielania ulg w podatkach lokalnych   w zakresie podatku od środków transportowych na podstawie ustawy -  ordynacja podatkowa,

g)  terminowe wystawianie upomnień oraz wezwań do zapłaty z tytułu prowadzonych podatków i opłat,

h)  prowadzenie rejestru wydanych decyzji, upomnień i rejestrowania wpłat,

i)  wystawianie tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego w zakresie prowadzonych podatków i opłat,

j)   systematyczne rozliczanie zaległości podatkowych i opłat,

k)   sporządzanie zestawień danych do sprawozdań budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz  w zakresie operacji finansowych w części dotyczącej wykonywanego zakresu czynności.

5.      Warunki zatrudnienia:

  • Wymiar czasu pracy- 1 stanowisko pracy-1 etat,
  • Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14.
  • Warunki pracy na stanowisku: praca wykonywana w biurze.

6.      Wymagane dokumenty:

a)       życiorys (CV), z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

b)       list motywacyjny,

c)       kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d)       kopie świadectw pracy z dotychczasowych  miejsc pracy,

e)       kwestionariusz osobowy,

f)        inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia,

g)       oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  ścigane z oskarżenia publicznego i  umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

h)       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

i)        oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania na pracy na wskazanym stanowisku.

7.      W miesiącu  listopadzie 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach w Kancelarii Urzędu Miejskiego w  Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, w terminie do dnia 15.12.2017r. do godziny 15.30, z dopiskiem „Nabór na  stanowisko Podinspektora w  Wydziale Budżetu i Księgowości” lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Łęczycy (decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Oferty niekompletne oraz wpływające poza otwartym postępowaniem kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane oraz nie będą na nie udzielane odpowiedzi.

      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. M. Konopnickiej 14,  99-100 Łęczyca. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat wyłoniony z naboru będzie zobowiązany do przedłożenia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” uzyskanego na własny koszt z Krajowego Rejestru Karnego.

        Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do  realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późń. zmianami) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity  Dz. U. z 2016r., poz. 902 z późń. zmianami).

        Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 902 z późń. zmianami) oraz  Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim  w  Łęczycy  zatwierdzonym Zarządzeniem Nr  283/2009 Burmistrza  Miasta Łęczyca z dnia 27.03.2009r.