Data posiedzenia:
2017-11-29

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla samochodów na drogach publicznych na obszarze Gminy Miasta Łęczyca.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017. Projekt nr 1.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017. Projekt nr 2.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017. Projekt nr 3.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017. Projekt nr 4.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2017 - 2023
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/103/15 Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie określenia zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łęczyca oraz zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Sprawy różne.
18. Zamkniecie sesji.


Uwagi: