Realizując obowiązek wynikający z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Łęczyca przedłożył Radzie Miejskiej w Łęczycy (sesja XLI) niżej zamieszczone Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy za 2013 rok.