Na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miasta Łęczyca w dniu 21 grudnia 2010 r. podjęła Uchwałę Nr III/23/10 w sparwie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.