Data posiedzenia:
2017-07-31

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Łęczyca na lata 2017-2023.
6. Podjęcie uchwały w spr. ustalenia zasad wynajmowania lokaliwchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Łęczyca.
7. Podjęcie uchwały w spr. dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Łęczyca instrumentem płatniczym - Projekt 1 .
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2017 - Projekt 2.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2017 - Projekt 3.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2017 - Projekt 4.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2017 - Projekt 5.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/300/2017 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 czerwca 2017r. dot. zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie miasta Łęczycy rodziny narodowości polskiej - repatriantów z byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wykonującej zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczyca Pani Moniki Kilar - Błaszczyk.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łęczyca w zakresie realizacji ustawy o ochronie zwierząt.
16. Przedstawienie wniosków pokontrolnych w związku z kontrolą prawidłowości przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Muzeum w Łęczycy.
17. Podjęcie uchwały w spr. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli na działania sekretarz miasta Łęczyca.
18. Podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w spr. odwołania Burmistrza Miasta Łęczyca.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Sprawy różne.
21. Zamkniecie sesji.


Uwagi: