Data posiedzenia:
2023-03-28

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Przedstawienie sprawozdania za rok 2022 z działalności Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Gospodarki i Mienia, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Sportu i Rekreacji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Łęczycy sp. z o.o.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2023r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2023r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LXXIV/451/2022 z dnia 20 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2023-2026.
9. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.


Uwagi: