Łęczyca, dnia 9 marca2023 r.

 

GP.6733.4.2023

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCY

z dnia 9 marca 2023 r.

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 50 ust. 1 i art. 51. ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000)

zawiadamia się

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi działającej przez pełnomocnika Miłosza Hanca PROCAD Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia realizowanej na działce nr ewid.: 1134/3 stanowiącej ul. Kaliską w Łęczycy.

 

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14 (II piętro, pok. 43, tel. 24 721 03 29, w godz. pracy urzędu: tj: pn, śr, czw 7.30-15.30, wt. 7.30-17.00, pt. 7.30-14.00).

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej urzędu http://bip.leczyca.info.pl/oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: 09.03.2023r. do23.03.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.