Data posiedzenia:
2017-11-10

Status:


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Miasto Łęczyca za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w latach 2014 - 2018 za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału w zabudowanej nieruchomości na rzecz współwłaściciela.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania mienia należącego do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 1 w Łęczycy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 w Łęczycy, ul. Szkolna 4, 99-100 Łęczyca.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej wobec skargi na bezczynność Urzędu Miejskiej w Łęczycy w sprawie braku pozwolenia wodnoprawnego Polskiego Związku Wędkarskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, dla których organem założycielskim jest Gmina Miasto Łęczyca.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy nr XXXIV/196/16 z dnia 2 września 2016 r. w sprawie "udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyckiemu w roku 2017 na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 252 OE w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulicy Belwederskiej i ulicy Lotniczej w Łęczycy".
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 - Projekt 1.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 - Projekt 2.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 - Projekt 3.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 - Projekt 4.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 - Projekt 5.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 - Projekt 6.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 - Projekt 7.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok.
23. Uchylenie uchwały nr LIV/315/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wykonującej zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczyca Pani Moniki Kilar - Błaszczyk.
24. Zapytania i wolne wnioski.
25. Sprawy różne.
26. Zamkniecie sesji.


Uwagi: