ŚDS.071.49.2022                                                                                                                            

L.dz.60 .2022

DYREKTOR   ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY OGŁASZA   KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE-INSPEKTORA  (1 etat)

 

Nazwa i adres jednostki:

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

UL. J. SŁOWACKIEGO 25

99-100 ŁĘCZYCA

 

I. Przedmiot naboru:

1.       Stanowisko :INSPEKTOR

2.       Podstawa zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ

3.       Liczba stanowisk: 1

4.       Wymiar czasu pracy: 1 etat

5.       PRACA JEDNOZMIANOWA

6.       Miejsce wykonywania pracy: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY

7.       Praca przy komputerze – 8 godzin.

 

II. Wymagania niezbędne:

1.       Posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.       Wykształcenie: wyższe- bez doświadczenia zawodowego lub średnie – 2 letni staż pracy;

3.       Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

4.       Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;

5.       Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

6.       Nieposzlakowana opinia;

7.       Doświadczenie na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw kadrowych;

8.       Znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa pracy, pomocy społecznej, postępowania administracyjnego;

9.       Biegła znajomość obsługi komputera (Windows, e-mail, pakiet Office – Word, Excel);

10.   Umiejętność sporządzania pism urzędowych, protokołów i opracowywania instrukcji oraz projektów sprawozdań;

11.   Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność;

12.   Bardzo dobre zdolności organizacyjne i interpersonalne;

13.   Umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku;

14.   Rzetelność, staranność, odpowiedzialność;

15.   Umiejętność stosowania instrukcji kancelaryjnej;

16.   Znajomość zasad elektronicznego obiegu dokumentów;

17.   Znajomość organizacji i funkcjonowania administracji samorządowej;

18.   Sześciomiesięczny staż pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.       Obsługa punktu kancelaryjnego;

2.       Wykonywanie zadań wynikających z kontroli zarządczej;

3.       Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych;

4.       Archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

5.       Prowadzenie ewidencji wydawanych i zdawanych pieczęci/kluczy używanych w ośrodku;

6.       Bieżąca kontrola informacji przekazywanych w jednostce drogą elektroniczną, w tym aplikacji CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) – bieżąca obsługa i użytkowanie;

7.       Prowadzenie akt osobowych pracowników, w szczególności prowadzenie ewidencji oraz bieżąca kontrola obowiązkowych badań lekarskich i szkoleń BHP pracowników;

8.       Obsługa w zakresie kadr jednostki;

9.       Sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań związanych z działalnością jednostki;

10.   Dokonywanie opisu i kontroli merytorycznej na dowodach księgowych;

11.   Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia jednostki, prowadzenie ksiąg inwentarzowych jednostki;

12.   Wykonywanie czynności z zakresu inwentaryzacji rocznej poprzez wycenę i ustalenie wartości składników występujących w jednostce;

13.   Prowadzenie spraw wynikających z zarządzania nieruchomością stanowiącą siedzibę ośrodka, w szczególności przestrzeganie terminów kontroli;

14.   Monitorowanie przestrzegania polityki Administratora w dziedzinie danych osobowych w jednostce, znajomość przepisów prawnych oraz dokumentów prawa wewnętrznego wydanych przez dyrektora.

 

IV. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1.       Życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny zawierający uzasadnienie ubiegania się o stanowisko inspektora,

2.       Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach,

3.       Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia),

4.       Oświadczenie o stanie zdrowia (wymagane aktualne zaświadczenie lekarskie/od lekarza medycyny pracy/ o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, na które przeprowadza się nabór: wymagane po wyłonieniu kandydata najpóźniej przed zawarciem umowy o pracę;

5.       Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego załącznik nr.1 do niniejszego ogłoszenia do naboru;

6.       Podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr.2 do niniejszego ogłoszenia o naborze;

7.       Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

8.       Dokument potwierdzający sześciomiesięczny staż pracy w ŚDS.

 

 

V. Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia:

Dokumenty należy złożyć do dnia 06.06.2022 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do ŚDS) w sekretariacie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęczycy ul. J. Słowackiego 25, 99-100 Łęczyca, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „ KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE – INSPEKTOR w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łęczycy.”

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Oferty  niekompletne oraz wpływające poza otwartym postępowaniem kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane oraz nie będą na nie udzielane odpowiedzi.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

             I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów.

             II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procedurze konkursowej zostaną dołączone  do jego akt osobowych. Dokumenty osób biorących udział w konkursie, które zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zatrudnione w wyniku naboru, na pisemny wniosek, będą odsyłane lub odbierane osobiście. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (0-24) 721 23 76

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Miasta Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14,  99-100 Łęczyca.

Kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego etapu naboru, zostaną poinformowani  telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

V. Inne informacje:

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz. 530) oraz Regulaminem organizacyjnym  Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy wprowadzonym  Zarządzeniem Nr  2/2005 Środowiskowym Domu Samopomocy w Łęczycy z dnia 30.05.2005 r.

 

 

DYREKTOR

Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy

Mariusz Mieczyński