Data posiedzenia:
2021-12-22

Status:


Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.Przedstawienie Planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2022.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia " Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Łęczyca na lata 2021-2036".
6.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XX/115/2019 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 24 października 2019r. w sprawie uchwalenia Programu restrukturyzacji zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łęczyca.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na rok 2021.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/237/2020 z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2021-2026.
9.Przedstawienie informacji w sprawie wyboru wariantu średniej niezbędnej do wyliczenia wskaźnika zadłużenia samorządu.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2022-2025.
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łęczyca na 2022 rok.
12.Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia


Uwagi: