Data posiedzenia:
2021-08-26

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.Informacja dotycząca stanu technicznego obiektów sportowych na terenie Miasta Łęczyca.
5.Informacja na temat przyznania stypendiów sportowych w roku 2021.
6.Omówienie propozycji z zakresu krzewienia kultury fizycznej oraz infrastruktury sportowej do budżetu na rok 2022.
7.Informacja dotycząca organizacji pracy i przygotowania placówek oświatowych w roku szkolnym 2021-2022.
8.Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za okres 01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2025.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Łęczyca.
11.Podjęcie uchwały w sprawie petycji z dnia 30 lipca 2021 roku dotyczącej obrony mieszkańców Łęczycy, którzy na skutek stosowania szczepionki przeciw COVID-19 narażeni są na poważne niebezpieczeństwo.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2021 r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2021 r.
14.Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
15.Zamknięcie sesji.Uwagi: