Data posiedzenia:
2021-06-02

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Przedstawienie Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Zespołu Dzielnicowych w Łęczycy.
5. Przedstawienie Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania posterunku policji w Piątku.
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej w Łęczycy oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu łęczyckiego w 2020r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Spółki "Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Łęczycy" nieruchomości położone w Łęczycy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Łęczycy stanowiącej własność Miasta Łęczyca.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Łęczycy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Spółki " Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Łęczycy" nieruchomości położone w miejscowości Krzepocin I.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1713/3 położonej w Łęczycy przy ul. Belwederskiej oddanej w najem na czas oznaczony.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnego lokalu użytkowego usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Łęczyca do udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2021 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/237/2020 z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2021-2026.
17. Zamknięcie sesji.


Uwagi: