DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 w ŁĘCZYCY

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE -

- GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

1.      Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowe nr 3

      ul. Zachodnia 23,  99-100 Łęczyca, tel. (24) 721 03 50

2.      Określenie stanowiska urzędniczego: Główny księgowy szkoły

3.      Wymagania niezbędne: do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia wymagania określone w art. 54, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021.305) oraz  art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019.1282):

1)      posiada obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu;

2)      posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

3)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4)      posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

5)      spełnia jeden z poniższych kryteriów:

a)        ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3– letnią praktykę w księgowości,

b)        ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej  6- letnią praktykę w księgowości,

c)        jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)        posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

6)      nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

4.      Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

1)        biegła umiejętność posługiwania się pakietem MS Office w zakresie edycji tekstów i arkusza kalkulacyjnego;

2)        umiejętność stosowania w pracy programów komputerowych: kadrowo – płacowego, programu księgowość budżetowa oraz obsługi systemu bankowości elektronicznej;

3)        znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych;

4)        znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, przepisów oświatowych i samorządowych;

5)        znajomość przepisów z zakresu rozliczeń z ZUS, prawa, podatkowego i VAT dotyczących jednostek oświatowych;

6)        staż pracy w jst na stanowisku związanym z obsługą księgowo – płacową.  

5.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje między innymi:

1)      Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z zobowiązującymi przepisami;

2)      Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki;

3)      Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

4)      Sprawdzanie wszystkich dokumentów finansowo – księgowych pod względem formalno – rachunkowym oraz ich klasyfikowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie klasyfikacji budżetowej i zasadami rachunkowości i obowiązującą klasyfikacją budżetową;

5)      Prowadzenie kont analitycznych i syntetycznych dla obsługi jednostki zgodnie z zasadami rachunkowości i obowiązującą klasyfikacją budżetową;

6)      Sporządzanie i terminowe przesyłanie okresowych sprawozdań budżetowych, sprawozdań przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, prawa o zamówieniach publicznych, przepisach o ubezpieczeniach zdrowotnych.

7)      Naliczanie i rozliczanie płac oraz składek na ubezpieczenia społeczne;

8)      Planowanie dochodów i wydatków jednostki.

6.      Warunki zatrudnienia:

1)      Wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godz./tyg.);

2)      Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 3 w Łęczycy, ul. Zachodnia 23;

3)      Warunki pracy na stanowisku: praca wykonywana w biurze.

7.      Wymagane dokumenty:

1)      List motywacyjny;

2)      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

3)      Kwestionariusz osobowy;

4)      Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

5)      Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy;

6)      Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych;

7)      Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

8)      Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

9)      Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia  17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2021.289),

10)    Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

…………………………………………

data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

8.      Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu  styczniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Łęczycy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przekracza 6 %.

 

Informacje dodatkowe:

1.      Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej  nr 3  w Łęczycy, ul. Zachodnia 23 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Łęczycy” w terminie do dnia 11.03.2021 r. do godz. 15.00.

2.      Dokumenty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, (decyduje data wpływu do jednostki).

3.      Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Łęczycy.

4.      Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

5.      Z regulaminem naboru na wolne stanowiska pracy można się zapoznać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 w Łęczycy mieszczącym się przy ulicy Zachodniej 23.

6.      Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej BIP https://bip.leczyca.info.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Łęczycy.

7.      Dokumenty kandydatów, którzy nie spełnili wymagań formalnych będą zwracane na wniosek  i odbierane osobiście przez zainteresowanych za pisemnym potwierdzeniem.

8.      Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019.1282) oraz  Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze  w Szkole Podstawowej nr 3w  Łęczycy  zatwierdzonym Zarządzeniem Nr  283/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Łęczycy z dnia 19.02.2021 r.

9.      Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3  w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 23, tel. 24 721 03 50, e-mail: sp3_leczyca@poczta.onet.pl.

10.  Z inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 3 w Łęczycy można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: trojka.sekretariat@gmail.com.

11.   Treść obowiązku informacyjnego znajduje się pod linkiem:

https://sp3leczyca.wikom.pl/uploads/5e3dbff7569a9/pages/22/content/klauzula_informacyjna-1.pdf

12.  Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Szkoły – Ryszard Ziarkowski –– tel. (24) 721 03 50.