Data posiedzenia:
2021-02-02

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Łęczyca za rok 2020.
5. Przedstawienie Uchwały Nr V/5/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Łęczyca.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Łęczycy oraz nadania jej statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia inkasentów z poboru opłaty targowej na terenie miasta Łęczyca.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta Łęczyca w zakresie dotyczącym realizacji przez Miasto Łęczyca projektu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104162 wraz z odwodnieniem - ul, Górnicza w Łęczycy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany działek stanowiących własność Miasta Łęczyca na działkę stanowiącą własność osoby fizycznej.
12. Zamknięcie sesji.


Uwagi: