NABÓR NA STANOWISKO OPIEKUNA DIECIĘCEGO W ŻŁOBKU MIEJSKIM W ŁĘCZYCY

 

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Łęczycy ul. Belwederska 23

99 – 100 Łęczyca

 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko opiekuna dziecięcego w Miejskim Żłobku w Łęczycy (4 etaty).

 

WARUNKI KONKURSU

 

1.     Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:

I.  Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

1.      posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

2.      która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka,  psychologia dziecięca,  psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub

3.      która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

1)   wyższe na dowolnym kierunku, którego program  obejmuje zagadnienia związane  z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

2)   średnie lub średnie branżowe oraz:

a)        co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

b)        przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280- godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dziećmi  pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa  w pkt. 1 i 2.

Jeżeli osoba, o której mowa w pkt. 3 pkt. 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia  i uzupełnienia wiedzy.

4.      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5.      jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,

6.      jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,

7.      wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

8.      daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

9.      stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

II.    Wymagania dodatkowe:

1)            znajomość podstaw pielęgnacji małego dziecka,

2)            minimum pół roku doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3,

3)            zdolności manualne, muzyczne, plastyczne,

4)            wysoka kultura osobista,

5)            umiejętność pracy w zespole,

6)            kreatywność.

 

III.  Opiekunowie wykonywać będą następujące zadania:

1)            przyjmowanie dziecka do żłobka,

2)            sprawowanie opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do lat 3,

3)            dbanie o bezpieczeństwo dzieci,

4)            wykonywanie codziennych czynności w zakresie karmienia, mycia, układania do snu oraz pomoc przy czynnościach higienicznych,

5)            opracowanie i realizacja programu edukacyjnego,

6)            realizacja programu wychowawczego poprzez różnorodność prowadzonych zajęć,

7)            przygotowywanie pomocy do zajęć i dekoracji pomieszczeń,

8)            współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na dziecko,

9)            systematyczne prowadzenie dokumentacji.

 

IV.   Osoby zainteresowane pracą na stanowisku opiekuna w Miejskim Żłobku  w Łęczycy proszone są o złożenie następujących dokumentów:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu (list motywacyjny), życiorys (curriculum vitae) wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w pracy z dziećmi,

2)      kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

3)      kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

4)      podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do  czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

5)      podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,

6)      podpisane oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

7)      podpisane   oświadczenie,   że   kandydat    wypełnia    obowiązek    alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

8)      poświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

9)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska opiekuna dziecięcego,

10)  oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych  osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą   z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).


W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko opiekuna dziecięcego.

 

V.  Termin i miejsce składania dokumentów:

1.       Oferty należy składać w sekretariacie Przedszkola Nr 2 w Łęczycy ul. Belwederska 23  w terminie do 28 września 2020 r. do godz. 13:00, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem kontaktowym telefonicznym oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko opiekuna dziecięcego w Żłobku Miejskim w Łęczycy”.

 

2.       Kandydaci,  którzy  spełnią  wymogi  formalne  zostaną   zawiadomieni   telefonicznie  lub pocztą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

3.       Kandydaci proszeni są o zabranie  na  rozmowę  kwalifikacyjną  dokumentów  tożsamości. W przypadku nieobecności kandydata oferta nie będzie rozpatrywana.

4.       Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Przedszkola Nr 2) nie będą rozpatrywane.

 

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Łęczycy 

mgr Wioletta Królak

 

 

 

 

 

Łęczyca, dnia 18.09.2020 r.