Data posiedzenia:
2020-03-26

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności komisji Planowania i Budżetu za rok 2019.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności komisji Sportu i Rekreacji za rok 2019.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej za rok 2019.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności komisji Gospodarki i Mienia za rok 2019.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej za rok 2019.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2019.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy za 2019 r.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Muzeum w Łęczycy za 2019 r.
12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Domu Kultury w Łęczycy za 2019 r.
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy za 2019 r.
14. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za
2019 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LXV/427/2018 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Łęczycy, ul. Belwederska 23, 99-100 Łęczyca.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 25 października 2012 roku w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łęczycy na uchwałę Nr XVII/100/2019 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łęczycy działającego na rzecz działania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wystosowania apelu do Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.
19. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Zespołu Dzielnicowych w Łęczycy w 2019 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mieście Łęczyca na 2020 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łęczycy na uchwałę Nr XXI/171/2008 Rady Miasta Łęczyca z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie miasta Łęczycy.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Łęczyca i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2020 rok.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2020 rok.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale
Nr XXIV/141/2019 z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2020-2026.
26. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
27. Zamknięcie sesji.


Uwagi: