Symbol:


Wydział:
Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 poz. 1182)
Uchwała Nr LVII/348/17 Rady Miasta Łęczyca z dnia 24 października 2017 roku
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Łęczycy.


Opłaty:
Bez opłat.

Termin odpowiedzi:
Maksymalny termin: 3 miesiące od daty złożenia wniosku

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - II piętro, pokój 35, tel. 24 721-03-35

Tryb odwoławczy:
Brak.

Uwagi:
- wypełniony wniosek o przydział lokalu socjalnego, mieszkalnego (formularz do pobrania) - zaświadczenie o osiąganych dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (za dochód uważa się przychód po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz chorobowe)
- zaświadczenie o rejestracji z urzędu pracy (w przypadku osób bezrobotnych)
- inne dokumenty potwierdzające Państwa trudną sytuację bytową oraz materialną


Dokumenty