Burmistrz Miasta Łęczyca

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektora Żłobka Miejskiego w Łęczycy

Wymiar czasu pracy – 1/4 etatu

rodzaj umowy – umowa o pracę (zgodnie z art. 25 K.p.)

 

I. Wymagania niezbędne od kandydatów:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego (poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz kandydat  nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. Przed podjęciem zatrudnienia należy przedstawić zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy w żłobku.

3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4. Wykształcenie:
- wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo,
- średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi.

5. Dyrektorem Żłobka może być osoba, która:

a) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

b) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

c) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona.

6. Znajomość przepisów prawa:

a) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019 r. poz. 409, ze zm.)

b) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

c) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040)

d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

e) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

 

II. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność zarządzania personelem i doświadczenie w kierowaniu podobną placówką

2. Doświadczenie w zakresie zarządzania obiektami użyteczności publicznej

3. Umiejętność pracy w zespole

4. Obsługa komputera (Microsoft Office, Microsoft Word, Excel, Internet)

 

III. Ramowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Kierowanie działalnością placówki, reprezentowanie jej na zewnątrz.

2. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową placówki i właściwe zarządzanie powierzonym mieniem.

3. Ustalenie regulaminu organizacyjnego Żłobka Miejskiego w Łęczycy.

4. Pełnienie funkcji pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Żłobku.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Miejsce wykonywania pracy – Żłobek Miejski w Łęczycy, ul. Belwederska 23, 99-100 Łęczyca,

2. Stanowisko pracy w pokoju biurowym

3. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/4 etatu)

 

V. Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

2. Życiorys zawodowy CV z klauzulą:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej podpisana/y, wyrażam zgodnie z art. 7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji naboru kandydata na wolne stanowisko pracy Dyrektora Żłobka Miejskiego w Łęczycy, przetwarzanych przez Miasto Łęczyca.

Miasto Łęczyca, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, jako Administrator danych, informuje Panią/Pana, iż:

1.         podanie Pana/Pani danych jest całkowicie dobrowolne / wynika z wyrażonej zgody

2.         posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

3.         dane mogą być udostępniane instytucjom określonym przez przepisy prawa lub naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), w trybie art. 28 ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.

4.         podane dane będą przetwarzane na podstawie  np. art. 6 ust. 1 pkt. a), b), c), d), e), f) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO

5.         dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego oraz innych aktów prawa regulujących działalność Administratora.

6.         ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani//Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

3. List motywacyjny

4. Koncepcja funkcjonowania Żłobka (opracowanie pisemne)

5. Kserokopie świadectw pracy, dokumentujących staż pracy

6. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.)

8. Oświadczenie, że kandydat nie jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym lub jeśli taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd to obowiązek jest wypełniany.

9. Oświadczenie, że kandydat posiada władzę rodzicielską (władza rodzicielska nie została ograniczona ani zawieszona).

10. Kserokopie złożonych dokumentów kandydat powinien potwierdzić, własnoręcznym podpisem, zgodność kopii z oryginałem.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Łęczycy” w terminie do dnia 27.06.2019 r. do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. (24) 721 03 20 lub  (24) 721-03-34.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.leczyca.info.pl/) lub https://leczyca.info.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Łęczyca. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Inne informacje:

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w drodze naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane przez zainteresowane osoby.