Symbol:
KU

Wydział:
Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124)


Opłaty:
Brak.

Termin odpowiedzi:
1. Do jednego miesiąca.
2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.


Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - II piętro, pokój 37, tel. 24 721-03-32.

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

Uwagi:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
2. W zezwoleniu na lokalizację określa się m.in. rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym.
3. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:
a. Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
b. Uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia (w przypadku wystąpienia przez inwestora o pozwolenie na budowę),
c. Uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu/urządzenia/reklamy.
4. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
5. Zarządca drogi odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklam, jeżeli ich umieszczenie mogłoby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń, lub zmniejszenie jej trwałości, lub zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w przypadkach, gdy reklamy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 42a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.). Podstawa - art. 39 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy.
6. Zgodnie z art. 42a w/w ustawy, widoczna z jezdni przez kierującego pojazdem reklama emitująca światło, umieszczona w pasie drogowym drogi gminnej lub w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej: do 6 m w terenie zabudowy i do 15 m poza terenem zabudowy, musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu (pod względem maksymalnej luminancji powierzchni informacji wizualnej umieszczonej na reklamie emitującej światło, w ciągu dnia i w ciągu nocy, w terenie zabudowy i poza terenem zabudowy), a także poniższe wymagania:
- w przypadku reklam umożliwiających bieżącą zmianę informacji wizualnej:
a. niedopuszczalne jest wyświetlanie ruchomych obrazów,
b. niedopuszczalne jest stosowanie efektów wizualnych i przerw pomiędzy kolejno wyświetlanymi informacjami,
c.minimalny czas prezentacji informacji wizualnej musi być dłuższy niż 10 sekund.

Krok po kroku:
1. Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek.
2. Do wniosku dołącz szczegółowy plan sytuacyjny. Zarządca drogi może zażądać także decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, czy dokumentacji projektowej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z poświadczeniem uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej. W przypadku reklamy przedstaw jej projekt konstrukcyjny wraz z wizualizacją na tle otoczenia. Skompletuj dodatkowe dokumenty w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, prowadzenia działalności gospodarczej, czy działania w imieniu osoby prawnej. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
3. Udaj się do urzędu i złóż wniosek wraz z załącznikami. Pamiętaj o dokumencie tożsamości i ewentualnym pełnomocnictwie.
4. Odbierz decyzję w swoim urzędzie lub za potwierdzeniem odbioru pocztą.


Dokumenty
  • 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy (wymagany)

  • 2. Załączniki:

  • a. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego przez obiekt budowlany/urządzenie/reklamę oraz z naniesionymi granicami działek (wymagany)

  • b. Dokumentacja projektowa usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z poświadczeniem uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej - na żądanie zarządcy drogi (wymagany)

  • c. Projekt konstrukcyjny reklamy. (wymagany)

  • d. Wizualizacja reklamy na tle otoczenia. (wymagany)

  • e. Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej - jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika (wymagany)

  • f. Inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi - na żądanie zarządcy drogi.

  • g. Decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi - na żądanie zarządcy drogi.

  • h. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej - jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. (wymagany)