Symbol:
KU.57

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2012 poz. 788 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014. poz. 1628 ze zm.)


Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 38 zł uiszczana u kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Łęczycy,
nr konta : 90 9029 0000 2001 0104 4933 0003


Termin odpowiedzi:
W dniu zgłoszenia się narzeczonych.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, pl. Tadeusz Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca - RATUSZ, tel. 24 721-03-56

Tryb odwoławczy:
Jeżeli kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Łęczycy o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Uwagi:
Ważność zaświadczenia opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

Dokumenty
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

  • Osoba, która pozostawała już w związku małżeńskim załącza odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej) Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Ocena skuteczności orzeczenia zagranicznego sądu dokonana zostanie po przedłożeniu wymienionych dokumentów. W zależności od czasu jego wydania i kraju, z którego ono pochodzi, orzeczenie podlegać będzie skuteczności z mocy prawa (ex lege) lub będzie dopuszczane do obiegu prawnego na terenie RP po uprzednim jego uznaniu przez sąd okręgowy w kraju.

  • Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC w kraju, a za granicą - przed polskim konsulem

  • Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka

  • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej

  • Dokument tożsamości wnioskodawcy (do wglądu)