Symbol:
KU.62

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2012 poz. 788 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014. poz. 1628 ze zm.)


Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej 37 zł uiszczana u kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Łęczycy,
nr konta 90 9029 0000 2001 0104 4933 0003


Termin odpowiedzi:
- Do 1 miesiąca.
- Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.


Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, pl. Tadeusz Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca - RATUSZ, tel. 24 721-03-56

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łęczycy, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej przyjęcia oświadczenia.

Uwagi:
a) Zmiana imienia/nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany imienia/nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
b) W przypadku złożenia wniosku o zmianę imienia/nazwiska małoletniego dziecka przez jednego z rodziców lub o zmianę imienia/nazwiska rodzica z rozciągnięciem zmiany na małoletnie dziecko wymagana jest zgoda drugiego z rodziców wyrażona osobiście przed Kierowaniem lub Zastępca Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.
c) Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda, wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC.
d) Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP wraz z wnioskiem o zmianę imienia/nazwiska składa się wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
e) Po zmianie nazwisko nie może składać się więcej niż z dwóch członów, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę imienia/nazwiska nosi nazwisko wieloczłonowe, zgodnie z przepisami prawa państwa, którego się obywatelstwo również posiada.
f) Zmiany imienia/nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:
- nazwiska ośmieszającego lub nielicującego z godnością człowieka,
- na nazwisko używane,
- na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
- na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.
g) Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o takim nazwisku.
H) Zmiana imienia/nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.
i) Wniosek o zmianę imienia/nazwiska składa się osobiście do Kierownika USC (lub jego Zastępcy)
j) Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia/nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP, wskazując kierownika USC, któremu wniosek ma być przekazany.
k) Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o przywróceniu imienia/nazwiska osobie, której bezprawnie je zmieniono oraz jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.


Dokumenty
  • Wniosek o zmianę imienia/nazwiska wraz z uzasadnieniem (dla osoby pełnoletniej lub małoletniej) (wniosek do pobrania)

  • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej

  • Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy