Symbol:


Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (tj.: Dz.U. z 2019r., poz.684 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015r.,poz.5 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz.U. z 2020r.,poz.256 ze zm.).


Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej

Termin odpowiedzi:
do 7 dni od daty złożenia wniosku

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, pl. Tadeusz Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca - RATUSZ, tel. 24 721-03-12


Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej ( nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Może być złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej ( e-mail).
Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę.Wówczas we wniosku o wydanie zaświadczenia wskazuje dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.
Wniosek wraz z upoważnieniem do odpioru zaświadczenia może zostać przekazane na piśmie ( np. za posrednictwem innej osoby, poczty, kuriera lub złożone w kancelarii urzędu),telefaksem lub w formie skanu przekazanego za pośrednictwem poczty elektronicznej ( e-mail), albo jego wydruku.Nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Ważne aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie mozliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia , ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca zamieszkania.


Dokumenty
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia (wymagany)