Symbol:
KU.05

Wydział:
Wydział Budżetu i Księgowości

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm.).
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022
- do lipca 2019 r.- Uchwały Nr XXI/115/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
- od lipca 2019 r.- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105)


Opłaty:
Brak.

Termin odpowiedzi:
Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania osób fizycznych.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - I piętro, pokój 26, tel. 24 721-03-08

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca.


Uwagi:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności go uzasadniające. W przypadku gdy obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek.
Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada zarówno w przypadku osób fizycznych jak i prawnych.


Podatek rolny za 2021 r. wynosi:

od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5q żyta - 146,38 zł (tj. 2,5q * 58,55zł = 146,38),
od 1 ha gruntów - równowartość pieniężną 5q żyta -292,75 zł (5q * 58,556 zł = 292,75 zł).

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości należy dokonywać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy:
- osoby fizyczne- indywidualny nr rachunku bankowego podany na nakazie płatniczym
- osoby prawne - 90 9029 0000 2001 0104 4933 0003

Informacja o gruntach sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osobę fizyczną w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej, jednostki Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych składają deklaracje na podatek rolny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie do 15 stycznia.
W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 stycznia deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz korygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.


Dokumenty
  • Od lipca 2019 r. wzory do pobrania ze strony: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

  • Do lipca 2019 r. wzory do pobrania z załączników poniżej.